HafniAntik v/Tom Geertsen
Blegdamsvej 10, 2200 København N.

Telefon 3537 2840
Email hafniantik (@) gmail.com
SE-nr. 13472653